Menu
Nákupný košík

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky stanovené pre nákup v eshope "getgame.sk" spoločnosti SLOVECO, s.r.o. so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 17 085 918, IČ DPH: SK2020486941

 

1.       ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1.       Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti SLOVECO, s.r.o. so sídlom Popradská 66, 040 11 Košice, IČO: 17 085 918, IČ DPH: SK2020486941 zapísanej v OR SR vedenom Okresným súdom Košice I, vložka Sro, oddiel 1027/V (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení platných predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese http://getgame.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2.       Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3.       Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4.       Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5.       Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2.       UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1.       Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru taktiež bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2.       Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3.       Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4.       Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5.       Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie než 3 roky nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6.       Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to predovšetkým s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, príp. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3.       UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1.       Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2.       Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov na vrátenie tovaru, pokiaľ tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený zvyčajnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru ostávajú v platnosti počas doby, keď sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

3.3.       Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (poštovné a balné). Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.4.       Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

3.4.1.     objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2.     spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3.     informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5.       Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte, či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6.       Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, či telefonicky).

3.7.       Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácia), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8.       Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom sa tieto náklady nelíšia od základnej sadzby.

4.       CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.       Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu následujúcimi spôsobmi:

 v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Popradská 66, 040 11 Košice;

 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

 bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK53 1100 0000 0026 2172 0982, vedený v spoločnosti Tatra banka, a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);

 bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Pay Pal;

4.2.       Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu taktiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3.       Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4.       V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5.       V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6.       Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. To isté platí aj pre objednávky nad 200,- € bez DPH, pokiaľ tovar kupujúci neplatí formou dobierky alebo priamo na prevádzke.

4.7.       Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8.       Pokiaľ je to bežné v obchodnom styku alebo pokiaľ tak ustanovujú platné právne predpisy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad (faktúru) ohľadom vykonanej platby na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platcom DPH. Daňový doklad (faktúru), vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení kúpnej ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho

5.       ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1.       Kupujúci berie na vedomie, že podľa platnej právnej úpravy občianskeho zákonníka, nie je mimo iného možné odstúpiť od kúpnej o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa prianí kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.
Pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči spotrebiteľ stráca nárok na odstúpenie od zmluvy okamihom zaslania elektronického obsahu (napr. Xbox LIVE kódy, PSN kódy) na email zákazníka alebo formou SMS správy na telefónné číslo uvedené v objednávke.

5.2.       Pokiaľ sa nejedná o prípady uvedené v čl. 5.1 obchodných podmienok, či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu predávajúceho poštou alebo aj na jeho e-mailovú adresu.

5.3.       V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Pokiaľ odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4.       V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ho predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu už  pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Pokiaľ odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5.       Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6.       V prípadoch, keď má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť do 14 dní, je predávajúci taktiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7.       Pokiaľ je kupujúcemu poskytnutý spolu s tovarom aj darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, a to pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca účinnosť aj takto uzatvorená darovacia zmluva a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5a Odstúpenie od zmluvy v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenie takejto možnosti nás kontaktuje. Odstúpiť od zmluvy je možné ak: - je tovar v pôvodnom nepoškodenom obale. - produkt nesmie vykazovať známky poškodenia resp. používania. - musí byť v kompletnom stave tak ako bol prebratý od predávajúceho. - chýba faktúra. - tovar zasielajte na našu adresu, najlepšie doporučene prvou triedou, nezodpovedáme za prípadne jeho poškodenia alebo stratu pri jeho dodaní. - po splnení všetkých týchto podmienok Vám po obdržaní tovaru budú vrátené peniaze na vami uvedený bankový účet alebo cez poštovú poukážku na adresu do 15 pracovných dní od prijatia tovaru. V prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok, nebude dodávateľ akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude zaslaný na náklady odosielajúceho späť.

6.       PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1.       V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2.       Pokiaľ je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3.       V prípade, že je z dovodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4.       Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5.       Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, pokiaľ takéto predávajúci vydá.

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

7.1.       Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (predovšetkým §619 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.2.       Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1.     má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a pokiaľ takéto dojednanie chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo, ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej,

7.2.2.     sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo, ku ktorému sa tovar tohoto druhu zvyčajne používa,

7.2.3.     tovar zodpovedá kvalite alebo prevedením zmluvnej vzorke alebo predlohe, pokiaľ boli kvalita alebo prevedenie určené podľa zmluvnej vzorky alebo predlohy,

7.2.4.     je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5.     tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3.       Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho zvyčajným užívaním, u použitého tovar na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo pokiaľ to vyplýva z povahy tovaru.

7.4.       Pokiaľ sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

7.5.       Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla.

7.6.       Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.       ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1.       Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2.       Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania.

8.3.       Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy sloveco@sloveco.sk. Informácie o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4.       K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia – pre Košický kraj, so sídlom Vrátna 3, 040 65 Košice, web: www.soi.sk. Pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy je možné použiť platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.5.       Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: http://esc-sr.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6.       Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

9.       OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1.       Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu. Viac informácií nájdete v našej sekcii Ochrana osobných údajov.

10.    ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1.    Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných informácií predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmyslu čl. 13 nariadenia GDPR súvisiacu so spracovaním osobných údajov kupujúceho pro účely zasielania obchodných informácií plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10.2.    Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11.    DORUČOVÁNIE

         12.1.    Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.
 

12. OBJEDNÁVKA TOVARU, KTORÝ EŠTE NEVYŠIEL (PREDOBJEDNÁVKA)

12.1.    Jedná sa o tovar, ktorý ešte nie je k dispozícii na Slovensku a má stanovený predbežný dátum vydania. Tento dátum vydania sa však môže kedykoľvek meniť. Taktiež sa to týka aj ceny, ktorá je pri preobjednávkach dynamická.

12.2.    Pri akejkoľvek zmene ceny je zákazník na túto skutočnosť upozornený. Ak po oboznámení danej skutočnosti zákazník nezruší objednávku, je objednávka naďalej považovaná za prijatú a čaká sa na jej vybavenie.

12.3.    V prípade, ak zákazník nesúhlasí s touto zmenou, je objednávka zrušená.

13. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

13.1.    Ak sa jedná o tovar, ktorý nevyšiel, nie je skladom alebo ešte nebol expedovaný ku zákazníkovi, môže byť objednávka kedykoľvek zrušená bez akéhokoľvek postihu zákazníka.

13.2.    V prípade, že zákazník nezruší objednávku pred jej odoslaním a neprevezme tovar od zásielkovej služby (pošta, kuriér), zaväzuje sa uhradiť všetky náklady vynaložené zo strany predávajúceho (doprava, vzniknutá škoda, ušlý zisk).

13.3.    Tieto náklady musí zákazník uhradiť na príslušný účet eshopu vedený v banke.

14. INFORMÁCIE O TOVARE

14.1.    Všetky informácie sú prevzaté od dodávateľov. Vo väčšine prípadov má každý produkt svoj reálny obrázok (obal), v malom počte prípadov môže mať hra konečný iný predný obal.

14.2.    Všetky hry sú v anglickom jazyku. Ak nie je stanovené inak ako napr. CZ titulky, CZ verzia (aj dabing český). Každá hra má svoj obal, na ktorom je v dolnom rohu stanovený odporúčaný vek, od ktorého by mala byť daná hra hraná.
 

15. ELEKTRONICKY DORUČENÉ DIGITÁLNE KÓDY (PSN, Xbox LIVE ...)

15.1.    Predávajúci doručí digitálny kód v súlade s požiadavkou objednávateľa, buď na jeho email alebo prostredníctvom sms správy na ním určené telefónné číslo. Všetky kódy sú pred dodaním overené a následne zaslané konečnému zákazníkovi.

15.2.    Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za funkčnosť kódu, po jeho digitálnom doručení (pokiaľ sa preukáže, že kód bol znefunkčnený až po jeho odoslaní zákazníkovy). Je na zákazníkovi, ktorému bol takto produkt doručený, aby daný produkt včas použil a zabezpečil svoje koncové elektronické zariadenie (mobilný telefón, tablet, počítač,..), ako aj e-mail proti neoprávnenému použitiu treťou osobou.
 

16.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1.    Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany súhlasia, že vzťah sa riadi slovenský právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nie je možné zmluvne odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

16.2.    Pokiaľ je niektoré z ustanovení obchodných podmienok neplatné nebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

16.3.    Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

16.4.    Prílohu obchodných podmienok tvorí formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

16.5.    Kontaktné údaje predávajúceho:  adresa pre doručovanie SLOVECO, s.r.o., Popradská 66, 040 11 Košice, adresa elektronickej pošty: info@getgame.sk, telefón: 055/6405 301 - 3.

 

V Košiciach, dňa 18.05.2018                                                                                                             

GETGAME.sk prispôsobujeme na mieru vám. Na základe vášho správania na webe, personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme pre vás relevantné ponuky a produkty. Aby ste využili náš eshop s najvyšším komfortom, umožnite prosím prijímanie COOKIES na našej stránke.